Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

Zarys historii

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

GENEZA PLACÓWKI

Początki CKU w Ostródzie sięgają lat powojennych, kiedy to 29 marca 1946 roku powstało w Ostródzie Państwowe Gimnazjum dla Dorosłych.

Pierwszym dyrektorem szkoły był Czesław Michałowski. Jego następcami byli:

- Ludwik Pelczarski (od września 1946 r.)

- Witold Mach (od czerwca 1947 r.)

- Stanisław Stępień (od września 1948 r.)

- Euzebiusz Szymborski (od sierpnia 1952 r.)

W późniejszych czasach ta jedyna w Ostródzie i jedna z niewielu w województwie placówka dla dorosłych zmieniała wielokrotnie nazwę.

Od 1947 roku istniała jako Państwowe Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych, w którym prowadzono również kursy szkoły średniej dla dorosłych. Od 1949 roku było to Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące ZNP.

W latach 1950-1973 szkoła nosiła nazwę Państwowe Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących.

Ostróda, jako miasto rozwijała się, powstawały nowe zakłady pracy, następowały przeobrażenia społeczno-gospodarcze w mieście i okolicach. Dlatego pojawiła się konieczność powołania do życia 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących (na podbudowie ZSZ), które powstało w 1974 roku. Utworzone zostało również Średnie Studium Zawodowe - zaoczne

i stacjonarne. Szkoła mogła więc kształcić uczniów i słuchaczy, którzy ukończyli szkołę podstawową i absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych.

DZIEJE CKU

Istniejąca placówka dydaktyczno- wychowawcza dla dorosłych rozrastała się. Potrzeby kształcenia nowych kadr były coraz większe. Dlatego też kolejnym etapem rozwoju szkoły była decyzja Kuratorium Oświaty

w Olsztynie o powołaniu z dniem 1 września 1979 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego. Założycielem i pierwszym dyrektorem był Euzebiusz Szymborski. Początkowo w skład szkoły weszły następujące placówki:

- Liceum Ogólnokształcące 4-letnie

- Liceum Ogólnokształcące 3-letnie dla absolwentów ZSZ

- Wojewódzka Komisja dla Eksternistów z zakresu Liceum Ogólnokształcącego

- Podstawowe Studium Zawodowe

Ponadto szkoła organizowała naukę języków obcych dla chętnych z terenu miasta.

W początkowym okresie (przez 4 lata) szkoła liczyła 4-5 oddziałów, a jej mury opuszczało rocznie od kilkunastu do 30 absolwentów. Istotny wzrost liczby oddziałów datuje się od roku 1958, kiedy to było już 8 oddziałów.

Od roku 1964 datuje się kolejny skok organizacyjny. Liczba oddziałów i absolwentów stale rośnie i wreszcie, w roku 1973, szkoła liczy 26 oddziałów i ponad 900 słuchaczy, a w czerwcu opuszcza mury placówki 105 absolwentów.

W roku 1977 było już 30 oddziałów i ponad 1000 słuchaczy. Ogółem placówka do 1980 roku dała społeczeństwu 3131 absolwentów.

Centrum Kształcenia Ustawicznego od 1979 roku otwiera kierunki nauczania odpowiadające zapotrzebowaniu środowiska, takie jak:

- społeczno – prawny

- samochodowo – ciągnikowy

- ogólnomechaniczny

- administracyjno – biurowy

- spożywczo – mięsny

- budowlany

- ogólnokształcący

Poza placówką macierzystą w Ostródzie szkoła organizowała punkty filialne w różnych miejscowościach województwa olsztyńskiego: Iławie, Nowym Mieście Iławskim, Bartoszycach, Morągu, Braniewie, Prabutach, Olsztynku. Niektóre z tych filii przekształciły się w samodzielne placówki.

Z upływem lat szkoła rozwijała się, pomimo braku własnej bazy lokalowej. Rozwój ten zawdzięcza głównie ludziom oddanym sprawom szkoły, szczególnie wicedyrektor Annie Monist, wicedyrektor Barbarze Borkowskiej, dyrektorowi Janowi Gniademu oraz członkom Rady Pedagogicznej.

Szkoła do 1999 roku mieściła się w gmachu dziennego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie oraz korzystała z pomieszczeń w budynku przy ulicy Sienkiewicza. Przez wiele lat czyniono wszelkie starania w kierunku pozyskania własnej, nowoczesnej bazy lokalowej, do czego z różnych względów nie doszło. Mimo to, w 1999 roku, nastąpiła przeprowadzka szkoły do budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica w Ostródzie. Szkoła zajęła również budynek przy ulicy Czarnieckiego. Pozyskano także część pomieszczeń przy ulicy Pieniężnego, które przeznaczone zostały na pracownie.

Z dniem 1 września 2013 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego zostało włączone do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Zespołowi nadano nazwę: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.

BAZA DYDAKTYCZNA

Dzieląc budynek z innymi szkołami przez lata, placówka wnosiła swój wkład w rozwój wspólnej bazy dydaktycznej. Oprócz modernizacji istniejących, szkoła organizowała nowe, nowoczesne, zgodne z potrzebami środowiska pracownie. Utworzone zostały pracownie:

- analizy chemicznej

- technologii drewna

- ekonomiczno-handlowa

- technologiczno-towaroznawcza

- krawiecka

- odzieżowa

- techniki biurowej

- pracownie komputerowe

- firmę symulacyjną

Działo się to dzięki pasji ludzi oddanych szkole: Joannie Olszewskiej, Andrzejowi Pszennemu, Stanisławowi Rutkowskiemu, Wioletcie Dawidczyk, Beacie Wietek, Andrzejowi Matusiakowi, Elżbiecie Matusiak, Elżbiecie Żebryk, Wioletcie Maleckiej, Krzysztofowi Bonisławskiemu, Teresie Wojtowicz, Lidii Szczypińskiej, Ewie Kowalskiej. Ponadto cały proces dydaktyczny wspomagany był przez bibliotekę szkolną, zaopatrzoną w niezbędne materiały adekwatne do kierunków kształcenia. Biblioteka posiadała bogaty księgozbiór lektur, dzieł beletrystycznych, podręczników, materiałów pomocniczych. W bibliotece powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w cztery stanowiska komputerowe.

SŁUCHACZE

W 1979 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego kształciło około 1200 słuchaczy w 32 oddziałach. Każdy rok działalności placówki wykazywał tendencje wzrostowe. W latach rozkwitu kształciło się 1630 słuchaczy w 52 oddziałach, przeprowadzane były egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej dla 663 osób. W chwili obecnej /tj październik 2013/ kształci się w szkole 319 słuchaczy.

Słuchacze mieli możliwość kształcenia się w systemie wieczorowym i zaocznym w następujących kierunkach:

- Liceum Ogólnokształcące ( 4-letnie, 3-letnie, 2-letnie uzupełniające )

- Technikum Handlowe

- Technikum Technologii Żywienia i Gospodarstwa Domowego

- Technikum Mechaniczne

- Technikum Odzieżowe

- Technikum Technologii Drewna

- Technikum Budowlane

- Technikum Elektryczne

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunkach: sprzedawca, kucharz

- Policealne Studium Informatyki i Programowania

- Policealne Studium Administracji

- Policealne Studium Obsługi Ruchu Turystycznego

- Policealne Studium Ochrony Środowiska

- Policealne Studium Pracownika Socjalnego

W czasie 25 lat istnienia szkoły jej mury opuściło około 7000 absolwentów szkół średnich, zawodowych i policealnych oraz około 6630 absolwentów różnego rodzaju kursów.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w trakcie wielu lat swej działalności wykształciło kadry dla różnych zakładów i urzędów w mieście i okolicach.

KADRA

Organizatorem Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz jego pierwszym dyrektorem był Euzebiusz Szymborski (1.08.1952 – 31.08.1982) Następnie funkcję tę pełnili:

- Jadwiga Tomaszewska ( 1.09 1982 – 31.08.1986)

- Jan Gniady ( 1.09.1986 – 31.08.2002)

- Barbara Borkowska ( pełniąca obowiązki dyrektora od 1.09.2002 – 19.06.2003)

- Anna Widuto (20.06. 2003 – 31.08.2013)

Historię szkoły na przestrzeni lat tworzyło wielu wspaniałych pedagogów, niektórzy z nich byli związani ze szkołą długie lata. Byli to: Stanisław Błach, Barbara Borkowska, Józef Dubicki, Genowefa Kochanowska, Waldemar Majewski, Teodor Martecki, Anna Monist, Jan Nosewicz, Barbara Opoczyńska, Stanisław Rutkowski, Władysław Sitnik, Irena Wasiukiewicz, i inni.

Nie mniej ważnym czynnikiem wpływającym na działalność szkoły była i jest praca sekretariatu, którego długoletnim i zasłużonym pracownikiem była Lucyna Kamińska, Marzena Załęska.

W początkowych latach istnienia CKU zatrudnionych było 7-8 nauczycieli, w latach prosperity pracowało aż 70 pedagogów, a w chwili obecnej 19 nauczycieli.

DYREKCJA

W latach 2003 - 2013 szkoła pracowała pod kierunkiem zespołu:

Anna Widuto – dyrektor

Elżbieta Rudzińska – wicedyrektor

Edward Polanowski – wicedyrektor

Od 1 września 2013 roku, decyzją władz, placówka została włączona

do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ostródzie.

Obecnie szkołę prowadzą:

Anna Teodorowicz dyrektor

Dariusz Marchlewski – wicedyrektor ds. kształcenia młodzieży

Elżbieta Rudzińska – wicedyrektor ds. kształcenia dorosłych

Placówka nasza jest szkołą bezpłatną. Słuchacze mają możliwość kształcenia się w formie stacjonarnej i zaocznej w następujących typach szkół:

- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

- Szkoła Policealna

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe