Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (431103)

Czas trwania nauki: 2 lata, tj. 4 semestry., forma stacjonarna

Podbudowa programowa: wykształcenie średnie

Wyodrębniono 2 kwalifikacje:

 • EKA 05. Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;
 • EKA 07. Prowadzenie rachunkowości

 

Charakterystyka zawodu technika rachunkowości:

Technik rachunkowości to zawód dla osób zamiłowanych do porządku, dokładnych i cierpliwych. Gospodarka rynkowa otwarta jest na osoby umiejące sprawnie wykonywać zadania w obszarze księgowania i potrafiące współdziałać w grupie. W dwuletnim cyklu kształcenia słuchacze odbywają praktykę zawodową, gdzie stosują zdobytą wiedzę w rzeczywistych warunkach zakładu pracy.

Absolwent powinien umieć:

 • wykorzystywać wybrane programy komputerowe: finansowo – księgowe, kadrowo płacowe, statystyczne, finansowo – ekonomiczne;
 • sporządzać podstawowe sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym, zestawienia obrotów i sald oraz dokonywać ich analizy;
 • posługiwać się podstawowymi narzędziami rachunkowości zarządczej;
 • wykorzystywać nowoczesne metody techniki rachunkowości, w tym rachunkowość informatyczną;
 • Absolwent powinien umieć c.d.
 • prowadzić sprawy dotyczące współpracy przedsiębiorstwa
  z instytucjami finansowymi, organami administracji rządowej
  i samorządu terytorialnego oraz z podmiotami krajowymi
  i zagranicznymi;
 • prowadzić podatkowa księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencje przychodów;
 • sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa (biznesplan), w tym plan finansowy;
 • przeprowadzać analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa, w tym analizę finansowa z wykorzystaniem podstawowych wskaźników;
 • organizować i prowadzić rachunkowość w jednostkach gospodarczych, instytucjach finansowych, zakładach ubezpieczeń społecznych jednostkach samorządu terytorialnego;

Możliwości zatrudnienia technika rachunkowości:

 • działach księgowości (działach finansowych) we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych,
 • bankach,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • urzędach skarbowych
 • urzędach administracji samorządowej i centralnej.

Technik rachunkowości może podwyższać swoje kwalifikacji poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: finanse i bankowość, ekonomia, zarządzanie i marketing.

 

Przykładowy plan nauczania

1. Przedmioty ogólnokształcące

 • Podstawy przedsiębiorczości

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Język obcy w rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki

3. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Biuro rachunkowe
 • Dokumentacja biurowa
 • Biuro wynagrodzeń i podatków

4. Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin