Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (341203)

Czas trwania nauki:  2 lata, tj. 4 semestry, forma zaoczna.

Podbudowa: wykształcenie średnie

Kwalifikacja SPO.03.:  Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Charakterystyka zawodu i środowiska pracy opiekuna w domu pomocy społecznej:

 • Czuwa nad stanem chorego, bierze udział w wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich i leczniczych oraz rehabilitacji, wykonuje prace porządkowe;
 • Zajmuje się pielęgnacją, dbaniem o zdrowie osób chorych oraz niesamodzielnych, doradzaniem w zakresie sposobu spędzania wolnego czasu, czy mobilizowaniem do rozwijania jego zainteresowań.
 • Pracuje w zamkniętych pomieszczeniach w domach opieki społecznej, spokojnej starości, w szpitalach, hospicjach często w trudnych warunkach lokalowych,
 • Towarzyszy podopiecznym w trakcie spacerów, robienia zakupów.
 • Pracuje samodzielnie lub z zespołem terapeutów, pielęgniarek, rehabilitantów,  współpracuje z lekarzem i członkami rodzin, urzędnikami.

To zawód społeczny dla chcących nieść pomoc, lubiących pracę z ludźmi, otwartych i  cierpliwych.

Absolwent w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego społecznego osoby podopiecznej;
 • opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;
 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;
 • utrzymywania sprawności i  aktywizowanie podopiecznych we współpracy z  zespołem terapeutycznym;
 • wspierania oraz motywowania osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i  usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

Typowymi stanowiskami pracy dla opiekuna w domu pomocy społecznej są: opiekun chorego, rehabilitant, pomoc terapeuty i lekarza, asystent w zespole medycznym.

Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować opiekun w domu pomocy społecznej są: pielęgniarz, pomoc szpitalna, sanitariusz, fizjoterapeuta, masażysta.

 Opiekun w domu pomocy społecznej może prowadzić prywatną działalność, opiekując się osoba starszą lub dzieckiem.

 

Zawodami pokrewnymi są:

 • asystent osoby niepełnosprawnej,
 • opiekun osoby starszej,
 • opiekunka środowiskowa,
 • pomoc domowa,
 • opiekunka dziecięca.

Możliwości zatrudnienia  opiekuna w domu pomocy społecznej:

 • Domy pomocy społecznej
 • Placówki prowadzonych przez organizacje pozarządowe
 • Hospicjum,
 • Domy noclegowe
 • Mieszkania podopiecznych
 • Domy samotnych matek
 • Szpitale dla przewlekle chorych
 • Placówki dziennego pobytu

 

Przykładowy plan nauczania:

1. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
 • Teoretyczne podstawy opieki
 • Język migowy
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej
 • Język obcy w pomocy społecznej

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Trening umiejętności społecznych
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Usługi opiekuńcze

3. Praktyki zawodowe -8 tygodni = 320 godzin