Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ (341202)

Czas trwania nauki - 2 lata tj. 4 semestry,  forma zaoczna

Podbudowa – wykształcenie średnie

 

Kwalifikacja – SPO. 02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Opiekun (lub opiekunka) osób starszych to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia. Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, podawanie leków. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać również za podawanie leków, robienie zastrzyków, zmianę opatrunków, rehabilitację. Nadzoruje wówczas na bieżąco stan zdrowia chorego.

Zadaniem opiekunów jest często także pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli) czy pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, robienie zakupów). Opiekun może również zajmować się załatwianiem różnych spraw poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu).

Predyspozycje zawodowe:

 • umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • przynajmniej podstawowa znajomość chorób i schorzeń, z jakimi mają najczęściej problemy starsi ludzie
 • umiejętność organizacji czasu
 • cierpliwość i opanowanie
 • odporność na stres
 • odporność na sytuacje związane z cierpieniem i śmiercią
 • umiejętność zaakceptowania odmiennej kultury i mentalności podopiecznego
 • znajomość języka co najmniej w stopniu komunikatywnym

Absolwent w zawodzie opiekun osoby starszej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych ,takich jak:

 • planowania kompleksowej pomocy i opieki, z uwzględnieniem potrzeb osoby starszej, rozwiązań prawnych oraz dostępnych świadczeń i usług;
 • udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych i osobistych osoby starszej w celu podniesienia, jakości jej życia;
 • udzielania pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w zarządzaniu materialnymi i niematerialnymi zasobami podopiecznego oraz występowania w roli rzecznika praw i interesów podopiecznego;
 • stosowania różnych metod pracy podczas sprawowania opieki nad osobą starszą;
 • współdziałania z rodziną, środowiskiem lokalnym oraz specjalistami uczestniczącymi w procesie opieki nad osobą starszą;
 • wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych oraz czynności opiekuńczych;
 • pobudzania aktywności oraz sprawności fizycznej i psychicznej osoby starszej;
 • udzielania pomocy osobie starszej w korzystaniu z usług medycznych i socjalnych;
 • wspierania podopiecznego w rozwijaniu jego zdolności twórczych oraz organizowaniu różnych form spędzania czasu wolnego.

Możliwości zatrudnienia opiekuna osoby starszej:

 • domy pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • hospicja, szpitale
 • dzienne domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • organizacje pozarządowe
 • środowisko zamieszkania osoby starszej

Przykładowy plan nauczania

1. Przedmioty ogólnokształcące:

 • Wychowanie fizyczne

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej

3. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Aktywizacja społeczna
 • Umiejętności opiekuńcze

4. Praktyki zawodowe - 8 tygodni = 320 godzin