Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

OPIEKUN MEDYCZNY (532102)

Czas trwania nauki - 1 rok,, tj. 2 semestry – forma zaoczna

Podbudowa – wykształcenie średnie.

Kwalifikacja MED. 03.: Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Charakterystyka zawodu opiekuna medycznego:

Zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym 

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i  niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 • wykonywanie zabiegów higienicznych;
 • asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;

 

Absolwent powinien umieć poradzić sobie w każdej sytuacji oraz:

 • być przygotowany do rozpoznawania i rozwiązywania problemów osoby chorej i niesamodzielnej,
 • zaspokajać podstawowe potrzeby biologiczne pacjenta,
 • pomagać w podtrzymywaniu jego aktywności społecznej,
 • rozwijać samodzielność podopiecznego,
 • zapewnić mu bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne,
 • dbać o higienę otoczenia,
 • promować zachowania prozdrowotne,
 • asystować pielęgniarce podczas zabiegów,
 • zaspokajać potrzeby związane z utrzymaniem ciała chorego w czystości,
 • pomagać w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, utrzymaniem aktywności ruchowej, jak również w użytkowaniu sprzętu rehabilitacyjnego swych podopiecznych,
 • współpracować z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym w celu zapewnienia całościowej opieki osobie chorej,
 • udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej oraz jej rodzinie,
 • pomóc w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością.

 

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego:

 • Środowiskowe domy pomocy
 • Indywidualna opieka w domu pacjenta
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Szpitale –oddziały specjalne
 • Niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 • Ośrodki i domy pomocy społecznej
 • Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Przykładowy plan nauczania

1. Przedmioty w kształceniu teoretycznym

 •  

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Zdrowie publiczne
 • Opieka na osobą chorą i niesamodzielną
 • Podstawy prawa i ekonomiki
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język migowy

3. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia specjalistyczna
 • Pracownia anatomii, fizjologii i patologii
 • Pracownia zabiegów higienicznych
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

 

4. Praktyki zawodowe: 160 godzin = 4 tygodnie /do końca II semestru/.